Algemene en Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COMM.V. IANKA FLEERACKERS: SPREKER/MODERATOR/VO

1. ALGEMEEN

Hieronder vindt de cliënt opgave van de gegevens van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS:

COMM.V. IANKA FLEERACKERS

Nieuwstraat 84

2880 BORNEM

BE 0824.677.865

2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op diensten van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS , als spreker en/of moderator. (verder ‘dienst’ of ‘diensten’)

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van diensten door COMM.V. IANKA FLEERACKERS  aan de cliënt.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van de cliënt) is uitgesloten. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door COMM.V. IANKA FLEERACKERS zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS  is slechts gebonden aan een offerte indien de aanvaarding door de cliënt binnen de 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging aan de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  is bevestigd.

4. PRIJZEN

Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst of in een offerte voor een periode van 30 dagen.

De door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Reis- en verblijfkosten in verband met een dienst op locatie zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. BETALING EN FACTURERING

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS  zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten. De COMM.V. IANKA FLEERACKERS  is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

Cliënt dient de verschuldigde bedragen inclusief BTW binnen een termijn van 30 dagen en uiterlijk voor de datum van de dienst te voldoen, behoudens andersluidende overeenkomst.

Indien voor de levering van diensten vooruit moet worden betaald, kan de cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan de cliënt heeft plaatsgevonden.

De betaling van cliënt dient netto plaats te vinden op de bankrekening van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS , zonder enige korting, inhouding of verrekening.

Bij gebreke aan betaling van de facturen van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS binnen de voormelde betalingstermijn is de cliënt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding wegens incassokosten van 10% met een minimumbedrag van 75 euro.

Indien cliënt uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen een vordering tot terugbetaling heeft tegenover de COMM.V. IANKA FLEERACKERS heeft de cliënt recht op dezelfde vergoeding, zoals in de vorige paragraaf beschreven, ingeval de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  in gebreke zou blijven.

6. KLACHTEN

De cliënt dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij de COMM.V. IANKA FLEERACKERS te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de cliënt, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

De cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gevraagde en/of benodigde essentiële informatie voor de dienst.

De cliënt stelt aan de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  het materiaal ter beschikking voor de goede uitvoering van de dienst volgens de regels van de kunst.

De cliënt wordt geacht de kwaliteiten, capaciteiten en persoonlijkheid van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS te kennen.

De cliënt is verantwoordelijkheid voor de naleving van de veiligheidsnormen en de wetten in het algemeen en voor alle gevolgen die zouden voortvloeien uit de niet-naleving hiervan.

8. ANNULERING

De cliënt is gerechtigd de dienst te annuleren en een overeenkomst betreffende de dienst op te zeggen.

Annulering van een dienst respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door de cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS .

Bij annulering/opzegging door de cliënt tot 14 dagen voor aanvang van een dienst is de cliënt, behoudens overmacht, gehouden tot 50% annuleringkost, gebaseerd op de totaalprijs voor de respectieve dienst.

Bij annulering/opzegging door de cliënt na 14 dagen voor aanvang van de dienst of later is de cliënt, behoudens overmacht, gehouden tot 100% annuleringskost, gebaseerd op de totaalprijs voor de respectieve dienst, desgevallend onder aftrek van de reeds betaalde bedragen.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is gerechtigd om zonder opgave van redenen een dienst tussentijds te annuleren. De cliënt heeft, behoudens in geval van overmacht, recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS en/of diens aangestelden zijn tegenover de cliënt slechts aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van hun grove fout of herhaalde nalatigheid.

Het bedrag van de schade is in alle gevallen beperkt tot twee keer het bedrag van de betrokken dienst.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS en/of diens aangestelden kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor immateriële of indirecte schade, zoals winstderving, verlies van omzet en verlies van cliënten of contracten.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS  en/of diens aangestelden kunnen in geen geval tegenover derden aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard en door welke oorzaak ook. De cliënt vrijwaart de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  tegen zulke eisen van derden.

De opdrachtgever verklaart dat zij/hij de intellectuele van derde partijen respecteert en zal respecteren en vrijwaart COMM.V. IANKA FLEERACKERS voor alle schade die zij zou lijden, indien de opdrachtgever deze verklaring zou schenden, dit zowel in hoofdsom, intresten, gerechtskosten en advocatenkosten

10. OVERMACHT

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor de COMM.V. IANKA FLEERACKERS en/of diens aangestelden of de cliënt tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een aangestelde of cliënt, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS en/of diens aangestelden of de cliënt kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de cliënt (verder) dan wel jegens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  nakomt.

Indien de COMM.V. IANKA FLEERACKERS en/of diens aangestelden door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS op betaling door de cliënt voor reeds door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS zal de cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. De cliënt zal ook de COMM.V. IANKA FLEERACKERS zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten betreffende door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS, ezines, emails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS en gehanteerde software berusten bij de COMM.V. IANKA FLEERACKERS of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in de hierboven vermelde paragraaf genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS is het niet toegestaan om enig door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

12. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Indien:

a. cliënt niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS heeft voldaan;

b. cliënt zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of uitstel van betaling vraagt;

c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot vereffening van de cliënt of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de cliënt;

d. cliënt, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS,

heeft de COMM.V. IANKA FLEERACKERS het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, verplichtingen (uitvoering van haar dienst) op te schorten, onverminderd verdere rechten van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS op grond van de wet.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de cliënt betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

13. DEELBAARHEID

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

De overeenkomst en de daarin vervatte verbintenissen worden geacht te zijn tot stand gekomen te Bornem.

 

get  my Inspiration Mail  on public speaking